Categoriearchief: Uncategorized

 • 1
eerherstel aanvragen

Eerherstel aanvragen

Categorie : Uncategorized

Wil je eerherstel aanvragen? Je leest hier alles over eerherstel aanvragen. Wil je hulp bij het opmaken van een verzoekschrift eerherstel? Klik meteen hier.

Wanneer je door de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister. Maar een strafregister kan je zoektocht naar een job behoorlijk bemoeilijken. Om te vermijden dat een veroordeling je voor altijd blijft achtervolgen, kan je eerherstel aanvragen.

Let op, door het eerherstel verdwijnen de veroordelingen niet van je strafregister. Maar je krijgt er wel een blanco bewijs van goed gedrag en zeden door.

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

eerherstel aanvragen

 

1. De ene straf is de andere niet

Afhankelijk van de straf, verschilt ook de procedure om je strafregister weer blanco te maken. Wie de straf heeft uitgesproken, is minder belangrijk: de politierechtbank kan een correctionele straf opleggen en de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Dus wat telt, is de hoogte van de uitgesproken straf:

 • politiestraf: een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of een geldboete van 1 tot 25 euro. Let op: het bedrag van de boete moet je nog vermenigvuldigen met de ‘opdeciemen’. Momenteel moet je een boete maal 8 doen om het uiteindelijke bedrag te kennen. Een politiestraf is dus een geldboete van 8 tot 200 EUR. De gerechtskosten en andere  bijdragen tellen niet mee.
 • correctionele straf: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45 tot 200 uur of een boete van meer dan 25 euro, lees: meer dan 200 EUR.
 • criminele straf: opsluiting of hechtenis (deze laatste straf is voorbehouden voor politieke misdaden)

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

2. Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten

 

Uitwissing

Nu je weet wat voor straf de rechter oplegde, weet je ook welke procedure je moet volgen om je strafregister weer blanco te maken.

Een politiestraf wordt automatisch uitgewist drie jaar na de dag van de uitspraak. Je moet daar dus niks voor doen.

Opgelet: een uitwissing betekent niet dat je de boete niet meer moet betalen!

 

Eerherstel aanvragen

Andere veroordelingen verdwijnen niet automatisch van het strafregister, daarvoor moet je een herstel in eer en rechten of eerherstel aanvragen.

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

3. Voorwaarden eerherstel aanvragen

Wil je eerherstel aanvragen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • je kan maar één keer per 10 jaar eerherstel aanvragen.
 • tenzij je daarvan uitdrukkelijk bent vrijgesteld, moet je ook:
  • gevangenisstraf hebben uitgezeten
  • boetes hebben betaald 
  • kosten hebben betaald
  • slachtoffers hebben vergoed
  • eventuele zaken hebben teruggegeven
 • als de straffen zijn verjaard, mag dat ook niet aan jou liggen

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

4. Proeftijd?

Bovendien kan je pas eerherstel aanvragen na een bepaalde proeftijd. Tijdens die proeftijd moet je:

 • een vaste verblijfplaats hebben, in België of in het buitenland. Vanzelfsprekend moet je niet al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond. Je moet wel altijd een officieel adres hebben gehad
 • blijk geven van verbetering en van goed gedrag. Dat betekent dat je tijdens je proeftijd geen nieuwe feiten pleegt. 

De duur van de proeftijd hangt ook af van het soort straf.

 • Voor gevangenisstraffen tot 5 jaar bedraagt de proeftijd 3 jaar.
 • Voor straffen vanaf 5 jaar bedraagt de proeftijd 5 jaar
 • Bij herhaling of terbeschikkingstelling bedraagt de proeftijd minstens 6 jaar
 • Wanneer een straf van meer dan 5 jaar wegens herhaling werd uitgesproken, bedraagt de proeftijd 10 jaar.

Maar let op! De proeftijd begint pas te lopen nadat je de volledige boete hebt betaald. Bovendien kan je ten vroegste 1 jaar vóór het verstrijken van de proeftermijn eerherstel aanvragen. Als de straffen met uitstel werden uitgesproken, is de proeftijd minstens even lang als de duur van het uitstel.

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

5. Eerherstel aanvragen

Als je aan de voorwaarden voldoet, bezorg je – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur des Konings.

Een gewone brief volstaat. Die verstuur je aan de procureur des Konings van je woonplaats. De brief moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar hij moet wel minstens:

 • vermelden voor welke veroordelingen je een eerherstel aanvraagt
 • een opgave bevatten van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar heeft gewoond.

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

6. Documenten

Bij je aanvraag voeg je de volgende documenten:

 • een historiek van adressen (verkrijgbaar bij de gemeente)
 •  een uittreksel uit het strafregister (verkrijgbaar bij de gemeente)

Je stuurt je aanvraag tot eerherstel aan de procureur des Konings. Deze vraagt advies aan de korpschef van je woonplaats. Na een eerste controle stuurt die je aanvraag naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet. In principe moet je niet aanwezig zijn op deze zitting.

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!

 

7. Gevolgen

Hou er rekening mee dat de procedure, van aanvraag tot beslissing, wel tot een jaar kan duren.

Door de uitwissing of het eerherstel komen één of meer veroordelingen niet meer voor op je strafregister.

Een adellijke titel of een graad in het leger die je verloor door de veroordeling, krijg je er niet door terug.

Bovendien blijf je verplicht om de slachtoffers te vergoeden. Een uitwissing of eerherstel betekent ook niet dat je de boetes niet meer moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn).

Wij kunnen je helpen met het maken van de brief. Klik hier!