Met een verzoekschrift eerherstel maakt je je strafblad weer blanco. Hoe vraag je eerherstel? Wij helpen met een verzoekschrift eerherstel. Voor EUR 90 ontvang je een gepersonaliseerde aanvraag.

Wil je eerherstel aanvragen? Je strafregister blanco maken? Je leest hier alles over eerherstel aanvragen.

Wanneer je door de strafrechter wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister . Maar een  strafregister kan je zoektocht naar een job behoorlijk bemoeilijken. Om te vermijden dat een veroordeling je blijft achtervolgen, kan je  eerherstel aanvragen. Maar let op, door het eerherstel verdwijnen de veroordelingen niet van je strafregister. Je krijgt er wel een blanco bewijs van goed gedrag en zeden door.

De ene straf is de andere niet

Hoe maak je je strafblad blanco? Dat hangt enkel af van de grootte van de straf. Het is niet belangrijk welke rechter de straf heeft uitgesproken. De politierechtbank kan een correctionele straf opleggen. En de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Het enige dat telt, is de hoogte van de straf.

Politiestraf

gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of een geldboete van 1 tot 25 euro. Let op: het bedrag van de boete moet je nog vermenigvuldigen met de ‘opdeciemen’. Momenteel moet je een boete maal 8 doen om het uiteindelijke bedrag te kennen. Een politiestraf is dus een geldboete van 8 tot 200 EUR. De gerechtskosten en andere bijdragen tellen niet mee.

Correctionele straf

gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45 tot 200 uur of een boete van meer dan 25 euro, lees: een boete van meer dan 200 EUR.

Criminele straf

opsluiting of hechtenis (deze laatste straf is voorbehouden voor politieke misdaden)  

Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten

Nu je weet wat voor straf er werd opgelegd, weet je ook welke procedure je moet volgen om je strafregister weer blanco te maken.   Uitwissing van politiestraffen Een politiestraf wordt automatisch uitgewist, drie jaar na de dag van de uitspraak. Je moet daar dus niks voor doen. Een uitwissing betekent niet dat je de boete niet meer moet betalen!   Verzoekschrift eerherstel voor alle andere straffen Andere veroordelingen verdwijnen niet automatisch van het strafregister. Dus daarvoor moet je een eerherstel of herstel in eer en rechten aanvragen.  

Voorwaarden eerherstel aanvragen

Wil je eerherstel aanvragen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan maar één keer per 10 jaar eerherstel aanvragen. Tenzij je daarvan uitdrukkelijk bent vrijgesteld, moet je ook:
  • gevangenisstraffen hebben uitgezeten
  • boetes en kosten hebben betaald
  • slachtoffers hebben vergoed
  • eventuele zaken hebben teruggegeven
Als de straffen verjaard zijn, mag dat niet aan jou liggen.  

Proeftijd?

Bovendien kan je pas eerherstel aanvragen na een bepaalde proeftijd. Tijdens die proeftijd moet je een vaste verblijfplaats hebben, in België of in het buitenland. Vanzelfsprekend moet je niet al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond. Je moet wel altijd een officieel adres hebben gehad Je moet ook blijk geven van verbetering en van goed gedrag. Dat betekent dat je tijdens je proeftijd geen nieuwe feiten pleegt.   De duur van de proeftijd hangt ook af van het soort straf.  Voor gevangenisstraffen tot 5 jaar bedraagt de proeftijd 3 jaar. Voor gevangenisstraffen vanaf 5 jaar bedraagt de proeftijd 5 jaar Bij herhaling of terbeschikkingstelling bedraagt de proeftijd minstens 6 jaar Wanneer een straf van meer dan 5 jaar wegens herhaling werd uitgesproken, bedraagt de proeftijd 10 jaar. Let op! De proeftijd begint pas als je de boete volledig hebt betaald. Daarnaast kun je op zijn vroegst één jaar voor het verstrijken van de proeftijd rehabilitatie aanvragen. Als de straf werd opgeschort, is de proeftijd minstens even lang als de periode van opschorting.

Eerherstel aanvragen

Als je aan de voorwaarden voldoet, bezorg je – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur  Een gewone brief volstaat. Die verstuur je aan de procureur des Konings van je woonplaats. De brief moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar hij moet wel minstens:
  • vermelden voor welke veroordelingen je eerherstel aanvraagt
  • een overzicht bevatten van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar heeft gewoond.
 

Documenten

Bij je aanvraag voeg je ook een historiek van adressen en een recent uittreksel uit het strafregister. Beiden zijn normaal gratis en online te verkrijgen bij de gemeente. Je stuurt je aanvraag tot eerherstel aan de procureur des Konings. Deze vraagt advies aan de korpschef van je woonplaats. Na een eerste controle stuurt die je aanvraag naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. De KI doet uiteindelijk uitspraak. In principe moet je niet aanwezig zijn op deze zitting.

Gevolgen

Hou er rekening mee dat de procedure – van aanvraag tot beslissing – tot één jaar  kan duren. Door de uitwissing of het eerherstel komen één of meer veroordelingen niet meer voor op je strafregister. Die veroordeling kan ook niet meer dienen als basis voor wettige herhaling bij nieuwe veroordeling. Een ontzetting uit bepaalde rechten (bv. stemrecht) houdt ook op. Een adellijke titel of een graad in het leger die je verloor door de veroordeling, krijg je niet terug. Bovendien blijf je verplicht om de slachtoffers te vergoeden. Een uitwissing of eerherstel betekent ook niet dat je de boetes niet meer moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn). Ben je klaar om eerherstel aan te vragen? Bestel een gepersonaliseerd verzoekschrift voor 90 EUR. 

nl_BENL